Witamy w sklepie Ślubnej Szkoły!

Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Ślubna Szkoła dostępny pod adresem internetowym

www.slubnaszkola.pl prowadzony jest przez Karolinę Andrzejak prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą Lily-Karolina Andrzejak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP 9271869281

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość

za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lily-Karolina Andrzejak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP

9271869281

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.slubnaszkola.pl

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub

Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Duńska 58A/4, 71-795 Szczecin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@slubnaszkola.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603138923

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING BANK ŚLĄSKI 55 1050 1559 1000

0097 2280 9879

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-15.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień

na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której

Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym

także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena

będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz

o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny);

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma

nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wiszesława 21/U1, Szczecin

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

ING BANK ŚLĄSKI 55 1050 1559 1000

0097 2280 9879

b. Płatności elektroniczne

c. Karty płatnicze

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod

płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

8. 

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego

przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany

przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez

Klienta podczas składania Zamówienia. (od 1 do 10 dni roboczych)

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy

jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz

w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania

się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej

.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres

e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z

żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu

z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w której Kupujący zakupił produkt elektroniczny i aktywował przesłany link lub ściągnął

produkt na swoje urządzenie.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta

uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany

w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Polityka prywatności LILY-WEDDING PLANNER

Kochany Użytkowniku

Chcemy poinformować Cię o zasadach według których są przetwarzana Twoje dane

osobowe. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH "Administrator"

Joanna Kopij, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lily-Joanna

Kopij, ul. Anyżkowa 1/3, 72-003 Bezrzecze, 8522532467 Karolina Andrzejak, przedsiębiorca

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LilyKarolina Andrzejak, Duńska 58a/4, 71-

796 Szczecin, 9271869281 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z

funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

• Realizacja Twoich zamówień

Podstawa przetwarzania:

• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej

zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z

rachunkowością art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz

się na jej wyrażenie art. 6 ust. 1 lit. a RODO • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający

na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO • Nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający

na: • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych • badaniu satysfakcji

klientów

Podanie danych:

• Jest konieczny do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

• w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu

podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich

danych • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep

przez Strony • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą •

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w

przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes

administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego..

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z

właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu

SSL. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych • ich sprostowania • usunięcia • ograniczenia

przetwarzania • przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: • z

przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących

Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych

interesach realizowanych przez administratora, • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na

potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę

do organu nadzorczego. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.

Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

• podmiot realizujący dostawę towarów • hostingodawca • biuro księgowe • podmiot

ułatwiajacy optymalizację Sklepu • podmiot zapewniający usługi marketingowe KONTAKT Z

ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: biuro@lily.com.pl

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów